Product Information:-

  • Journals
  • Books
  • Case Studies
  • Regional information
Request a service from our experts.

Emerald journal news


Reviewers in 2018

The Editorial and Publication teams thank you for the great work you do:

Kevin Aretz
Yunxia Bai
Hui Cao
Chiu-Lan Chang
Hsu Ling Chang
Mo Chaudhury
Fengxian Chen
Guodong Chen
Xiao Chen
Minying Cheng
Yunhao Dai
Chao Deng
Lu Deng
Xundi Diao
Ke Du
Yingjie Du
Libing Fang
Ling Feng
Xu Feng
Xunan Feng
Chengbo Fu
Rui Gao
Ahmet Goncu
Fengfei Gong
Giray Gozgor
Feng Guo
Markus Haas
Yi Hong
Shiyang Hu
Alan Huang
Haijie Huang
Xiaowu Huang
Yirong Huang
Oino Isaiah
Ze Jian
Chonghui Jiang
Ying Jiang
Kenneth Kim
Dongmin Kong
Gaowen Kong
Hon Ho Kwok
Antai Li
Haitao Li
Ke Li
Nan Li
Qiang Li
Rui Li
Shi Li
Songsong Li
Zeguang Li
zhisheng Li
Ke Liao
Yin Liao
Hongzhong Liu
Jianfeng Liu
Lihua Liu
Qingfu Liu
Shasha Liu
Shengnan Liu
Xiaotao Liu
Xiaotian Liu
Yan Liu
Yangshu Liu
Jun Lu
Liping Lu
Paul Luk
Changqing Luo
Dan Luo
Xin Lv
Linlin Niu
Qunxing Pan
Zheyao Pan
Zhiyuan Pan
Athanasios Pantelous
Xianhang Qian
Ni Qin
Yulei Rao
Mohammad Mahdi Rounaghi
Xunhua Su
Zhenzhen Sun
Hualin Wan
Xiangwei Wan
Donghua Wang
Jiangyuan Wang
Jianxin Wang
Ke Wang
Lei Wang
Litong Wang
Maobin Wang
Peijie Wang
Tianyang Wang
Tracy Wang
Xiaoquan Wang
Yudong Wang
Jing-Tung Wu
Junyi Xiang
Fengjuan Xiao
Tusheng Xiao
Yuxin Xie
Dongyu Xu
Mingli Xu
Shoufu Xu
Zhiwei Xu
Gujun Yan
Changyu Yang
Wei Yang
Xuewei Yang
Yurun Yang
Jing Yao
Qian Ye
Libo Yin
Honghai Yu
Jianguang Zeng
Jian Zhang
Min Zhang
Pengdong Zhang
Xueyong Zhang
Yun Zhang
Shengmin Zhao
Xijun Zhao
Changjun Zheng
Haitao Zheng
Ninghua Zhong
Donghua Zhou
Ye Zhou
Zhengyi Zhou
Zhiping Zhou
Jigao Zhu
Margaret Zhu