2023 literati award winners banner

Journal of Electronic Business & Digital Economics - Literati Award Winners 2023

Journal of Electronic Business & Digital Economics

We are pleased to announce our 2023 Literati Award winners.

Outstanding Paper
Exploring the metaverse in the digital economy: an overview and research framework
Xusen Cheng, Shuang Zhang, Shixuan Fu, Wanxin Liu, Chong Guan, Jian Mou, Qiongwei Ye, Caiming Huang

Outstanding Reviewers
Cheng Yi (Tsinghua University)
Dan Ding (Southwestern University of Finance and Economics)
Xue Yang (Nanjing University)