Sensor Review  - Literati Award Winners 2022   

Sensor Review

We are pleased to announce our 2022 Literati Award winners.

Outstanding Paper
Utilizing DNase I and graphene oxide modified magnetic nanoparticles for sensing PD-L1 in human plasma
Xudong He, GuangYi Yang, E. Yang, Moli Zhang, Dan Luo, Jingjian Liu, Chongnan Zhao, Qinhua Chen, Fengying Ran

Outstanding Reviewers
Malathy Batumalay
John Saffell
Reza Shahbazian