2023 literati award winners banner

Soldering & Surface Mount Technology - Literati Award Winners 2023

Soldering & Surface Mount Technology

We are pleased to announce our 2023 Literati Award winners.

Outstanding Paper
Effects of doping trace Ni element on interfacial behavior of Sn/Ni (polycrystal/single-crystal) joints
Jianing Wang, Jieshi Chen, Zhiyuan Zhang, Peilei Zhang, Zhishui Yu, Shuye Zhang

Outstanding Reviewer
Esra Zt├╝rk
Felba Jan
Mohamad Aizat