2023 literati award winners banner

Railway Sciences - Literati Award Winners 2023

Railway Sciences

We are pleased to announce our 2023 Literati Award winners.

Outstanding Paper
China's railway train speed, density and weight in developing
Bo Jiang, Changhai Tian, Jiehang Deng, Zitong Zhu

Outstanding Reviewers
Jinzhao LIU (China Academy of Railway Sciences Corporation Limited)
Ming ZHANG (China Academy of Railway Sciences Corporation Limited)
Xu LI (Beijing Jiaotong University)